GEMSAN, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TARAFINDAN BAŞLATILAN "KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ" DOĞRULTUSUNDA EMEĞİN TEMEL DEĞERLERİNE BAĞLI OLDUĞUNU TAAHHÜT EDER.

Gemsan Mühendislik ve Taahhüt Şirketi, Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan "Küresel İlkeler Sözleşmesi" ilkeleri doğrultusunda ve işyerinde cinsiyet eşitliği SA 8000 ve EDGE küresel standardı gerekliliklerine uygun olarak yürürlükteki yasalar, sözleşmeye dayalı anlaşmalar ve ILO tavsiyeleri uyarınca, emeğin temel değerlerine bağlı olduğunu taahhüt eder.

Söz konusu taahhütlere gelince özellikle aşağıdaki konulara önem verilmiştir:

Çocuk işçiliği, Zorla çalıştırma, Sağlık ve güvenlik, Ayrımcılık, Disiplin Uygulamaları, Çalışma saatleri, Ücretlendirme

Bu konular; tüm paydaşları, çalışanları, tedarikçileri ve alt yüklenicileri kapsamakta olup "sürdürülebilir gelişmeyi" ve "sürekli iyileştirmeyi" sağlamak amacıyla saptanan hedeflere ulaşılmaya çalışılmaktadır.

gemsan etik uyum
gemsan etik uyum

GEMSAN faaliyetlerini yürüten Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla kamuya ve müşterilerimize açıklanmış GEMSAN Etik İlkeleri çerçevesinde yürütülür. GEMSAN Etik İlkeleri şirket içi ilişkilerin ve tüm çalışanların, müşteriler, dış tedarikçiler ve diğer menfaat sahipleri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi, hizmet kalitesinin arttırılması, kaynakların etkin şekilde kullanımı ve haksız rekabetin önlenmesi konularında etkinliğin artırılması amacıyla oluşturulmuş vazgeçilmez kurallar bütünüdür.

GEMSAN Etik İlkelerinin amacı topluma ve müşterilerine karşı sorumlu bir kurum olarak iş etiği konusunda ortak bir kurum kültürü oluşturmak üzere davranış kurallarımızı yazılı hale getirmek çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın farkındalığını arttırmaktır. Bu bağlamda Gemsan çalışanları ve kurum adına temsilen hareket edenlere görevini yerine getirirken verecekleri kararlar ve gösterecekleri davranışlarda yasalara ve iş etiğine uygun hareket edilmesi konusunda yol gösterici olması amaçlanmıştır. Aynı zamanda yönetim sistemlerin hedefleri olan "sürdürülebilir gelişme" ve "sürekli iyileştirme" sağlanmaktadır.

Etik İlkeler, kurum politikaları, değerleri ve ilkeleri ile bütünlük içindedir. Yönetim kurulu üyelerini, Gemsan çalışanlarını, dış tedarikçileri ve iş ortaklarını, aracıları, yüklenicileri, vekaleten iş görenleri ve birlikte iş yapılan tüm üçüncü tarafları kapsar.

ETİK UYUM ÇERÇEVESİNDE
ETİK İLKELERİMİZ