GEMSAN; İSG YÖNETİM SİSTEMİNİ, FAALİYETLERİNİN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLARAK KABUL ETMİŞTİR.

Gemsan; çalışanlarını ve çözüm ortaklarını olası iş kazaları ile meslek hastalıklarından korumak amacıyla İSG Yönetim Sistemini, faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmiştir.

Her şeyin merkezine çevre ve insanı koyarak bu konudaki hassasiyetini net bir şekilde belirtmektedir.

Bu bağlamada İSG hedeflerine bir çerçeve oluşturması amacı ile aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir.

gemsan cevre guvenligi  ve saglik
ÇEVRE GÜVENLİĞİ VE SAĞLIKTA
İSG POLİTİKAMIZ

» Uluslararası ISO 45001: 2018 Yönetim sistemi standartını esas almak, uygulamak ve iyileştirme yönünde sürekliliğini sağlamak.
» Faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olan İSG Yönetim Sistemini uygulayarak "Sıfır Kaza" hedefi ile faaliyetlerimizi sürdürmek.
» İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak, her türlü tedbiri almak, araç gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmak, kullanılmasını sağlamak,
» Müşteri sahalarında yapılan çalışmalarda kendi uygulamalarına ilaveten müşteri politikalarına, şartnamelerine ve kurallarına uymak.
» Çalışanların tümünü İSG konularında bilgilendirmek, gereksinmelerine yönelik şirket içi ve dışı eğitimler düzenleyerek tüm çalışanlarda İSG bilincinin oluşturulmasını sağlamak.

» İş kazalarını ve meslek hastalıklarına yol açabilecek hususları önlemek veya en az düzeye indirebilmek için tehlikeli durum ve davranışların incelenmesi, olası risklerin saptanması, doğru ve etkin risk değerlendirme çalışmalarının yapılmasını organize etmek.
» İSG Yönetim sisteminin gerektirdiği izleme, ölçme, sonuç raporlarını içeren tüm bilgileri düzenlemek, kayıt altına almak ve saklamak.
» İSG konusunda mevzuatları uluslararası prosedürleri, talimatları, olayları ve değerlendirme raporlarını takip etmek, tatbik edilebilir olanları yasalar çerçevesinde uygulamaya koymak.
» Firma bünyesinde kullandığımız makine ve teçhizatları mevzuatlara uygun bir şekilde kullanmak ve periyodik bakımlarını yapılmasını sağlamak.
» Meslek Hastalıklarını ve İş Kazalarını önlemek amacıyla mevzuatlarda belirtilen aralıklarla periyodik sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.

ÇEVRE GÜVENLİĞİ VE SAĞLIKTA
ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Hizmet ürettiği iş kollarında.; doğrudan ve dolaylı olarak etkileşim içinde olduğu kişi, kurum ve kuruluşların çevre bilincini artırmayı, komşularına karşı çevresel sorumluluklarını yerine getirmeyi görev kabul eder.


» Çevre ile ilgili yasal gereklilikleri yerine getirir ve uyguladığ çevre boyutları ve etkileri analizleri ile gerekli tedbirleri alıp ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemini uygular ve sürekliliğini sağlar
» Taahhüt ettiğimiz politikamızın tüm çalışanlarımız, taşeronlarımız ve tedarikçilerimiz için erişilebilir olmasını sağlar.
» Belirlenen Çevre Hedeflerinin ulaşılabilir ve politikamız ile uyumlu olmasını taahhüt eder.
» Doğal kaynakların verimli kullanılması, iklim ve eko sistemin sürekliliğinin korunması çalışmalarını destekler.


» Çevre ile ilgili mevzuatları izler, uygunluk yükümlülüklerini yerine getirir.
» Proseslerimizden kaynaklı ortaya çıkan atık miktarlarını en aza indirmek için gayret sarf eder ve oluşturmuş olduğu atık yönetimi ile mevzuat ve yasalara uyar.
» Çevre kirliliğini, çevre yönetim sistemi ile en aza indirerek kontrol altında tutar.
» Tüm çalışanlarının ve taşeronlarının/tedarikçilerinin çevreye karşı duyarlı olmaları konusunda farkındalık yaratır.
» Çevre boyutlarımızın oluşturduğu Risk ve Fırsatları belirler
» Çevre performansını sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.
» Tekrar kullanım ve geri dönüş/değerlendirme proseslerine ağırlık verir.